ACHTERGROND EN ONDERZOEKSDOEL

 

Eerder dit jaar ging het YOUTH-PUMED onderzoeksteam, samengesteld uit Universiteit Gent, Hogeschool VIVES en Université Saint-Louis-Bruxelles, van start met een studie naar het niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie bij jongvolwassenen. Ondanks de stijgende trend in het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen, antidepressiva, opioïden en stimulerende middelen bij jongeren wereldwijd, is het voor het eerst dat er in België onderzoek wordt opgezet naar de aard en patronen van het niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie door jongvolwassenen, hun percepties van de risico’s, het aanbod van deze middelen en de mogelijke informatiebronnen over deze middelen. Vanuit het gezondheidsperspectief is er een duidelijke nood aan een diepgaand inzicht in het niet-medisch of oneigenlijk gebruik, zoals het gebruik zonder voorschrift om de studieprestaties te verbeteren en/of het gebruik op een andere manier dan voorgeschreven.

De onderzoekers gaan op zoek naar de ervaringen van zoveel mogelijk jongvolwassenen (18-29 jaar) die psychoactieve medicatie niet-medisch gebruiken, onder meer via een online vragenlijst, en roepen iedereen die in aanmerking komt op om deel te nemen aan het onderzoek door de vragenlijst te delen of in te vullen.

We streven ernaar om, vanuit het perspectief van de jongvolwassenen zelf, aanknopingspunten te vinden voor de preventie van oneigenlijk gebruik. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen knelpunten en noden in kaart worden gebracht die het Belgisch drugsbeleid gericht kunnen onderbouwen.

Het onderzoek bestaat uit een online enquête en persoonlijke interviews. Hierin worden je medicatiegebruik en je opinie hieromtrent bevraagd.

 

  • Online survey

De volgende onderwerpen worden bevraagd: geneesmiddelen-gebruik, initiatie van gebruik, gebruikspatronen, gebruiksmotieven, toegankelijkheid, attitudes en gezondheid.

 

  • Interviews

In de persoonlijke interviews wordt ingegaan op enkele onderwerpen van de online vragenlijst en hebben tot doel om meer diepgaande informatie te verzamelen.

 

De informatie die je invult in de vragenlijst en deelt tijdens de interviews zal enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Deze informatie helpt ons om het niet-medisch geneesmiddelengebruik onder jongeren beter te begrijpen. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om het Belgische drugsbeleid gericht te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. De resultaten zullen hiervoor worden gepubliceerd in een onderzoeksrapport en mogelijks in wetenschappelijke publicaties.

 

 

ONDERZOEKSOPZET

 

 

 

WIE ZOEKEN WE?

 

 

 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar jongvolwassenen woonachtig te België en tussen de 18 en 29 jaar oud die ervaring hebben met het niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie.

 

Wij zijn op zoek naar volgende deelnemers:

 

  • U bent tussen 18 en 29 jaar oud
  • U verblijft in België
  • U gebruikt(e) één of meer van de volgende geneesmiddelen niet-medisch*:

stimulerende geneesmiddelen

worden meestal voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, zoals Rilatine, Concerta, enz.

pijnstillers

worden meestal voorgeschreven om pijn te verlichten, zoals tramadol, contramal, codeïne, fentanyl, oxycodon, Ms Contin, enz.

kalmeer- en slaapmiddelen

worden meestal voorgeschreven om mensen te ontspannen, kalmeren, angst te verlichten of spierspasmen te ontspannen, zoals benzodiazepines, Xanax, zolpidem, diazepam, temesta, enz.

 

! Let op het gaat hier over geneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn. Geneesmiddelen die vrij verkrijg-baar zijn in de apotheek zoals Dafalgan, Paracetamol, enz. maken geen deel uit van dit onderzoek.


*Bent u niet zeker of u reeds een geneesmiddel niet-medisch gebruikt heeft? Hieronder geven we de verschillende mogelijke vormen van niet-medisch gebruik. Indien uw geneesmiddelen-gebruik aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet/ voldeed, kan u deelnemen aan dit onderzoek.

Niet-medisch gebruik van een geneesmiddel op voorschrift betekent:

het gebruiken zonder eigen voorschrift

  en/of

het gebruiken voor andere doeleinden dan voorgeschreven (bv.: om te studeren, om wakker te blijven, om ‘high’ te worden, om af te vallen, om te ontspannen, enz)

  en/of

het in grotere hoeveelheden, vaker of langer gebruiken dan voorgeschreven

  en/of

het gebruiken met andere toedieningsmethoden dan voorgeschreven

  en/of

het op een andere manier gebruiken dan voorgeschreven


De gegevens die je verstrekt in dit onderzoek worden anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt voor de hierboven vermelde doelstellingen. De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de coördinator van het onderzoeksproject, Prof. Dr. Tom Decorte. Het onderzoeksteam krijgt toegang tot deze gegevens. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden. IP-adressen worden niet opgeslagen.

De geanonimiseerde data worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode je gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen.

Dit onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit Recht en Criminologie van Universiteit Gent en van Université Saint-Louis Bruxelles.

De Data Protection Officer van Universiteit Gent kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op met Hanne Elsen, privacy@ugent.be. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35- 1000 Brussel- Tel: 02/274 48 00- e-mail: contact@apd-gba.be- website:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

RISICO'S EN PRIVACY

RECHTEN VAN DE DEELNEMERS

 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kan op ieder ogenblik de vragenlijst stopzetten zonder hiervoor een reden op te geven.